Dirulaguntzak

Jardunaldiak eta albisteak

Laguntza Programak

Energia-efizientzian, energia berriztagarrietan, garraio eta mugikortasun efizientean inbertsioak egiteko laguntzen programa

Laguntza programaren helburu nagusia da EAEko lurraldean dauden etxebizitza-eraikinetan energia berriztagarrien erabilera areagotzean, halaber, zerbitzu-sektorearen barruko banaketa-azpisektorean energia aurreztean eta energia-eraginkortasunean, instalazioetan eta eraikinetan energia-aurrezkia, energia-efizientzia, energia-kontsumoa arrazionalizatzea eta pertsonen garraioan eta mugikortasunean petrolioarekiko mendekotasuna murriztea xede duten ekintzak sustatzea.

Laguntza honek sei (6) azpiprograma hauek ditu:
 • 1. Laguntza-azpiprograma – Industrian eta eraikinetan hidrogenoa kontsumitzeko inbetsioak.
 • 2. Laguntza-azpiprograma – Industria-sektoreko eta hirugarren sektoreko ETEetan energia-efizientzia sustatzeko inbertsioak.
 • 3. Laguntza-azpiprograma – Energia-eskaria kudeatzeko sistema integralen ezarketa-EEKSIak.
 • 4. Laguntza-azpiprograma – Enpresetan bizikleta sustatzea.
 • 5. Laguntza-azpiprograma – Energia berriztagarrien bideragarritasunari buruzko azterlanak etxebizitzen jabeen komunitateetan.
 • 6. Laguntza-azpiprograma – Energia-eraginkortasuna merkataritzaren eta bitartekarien sektorean.
 

Onuradunak

 • 1. Laguntza-azpiprograma: Industrian eta eraikinetan hidrogenoa kontsumitzeko inbetsioak.
  • Izaera pribatuko pertsona juridikoak.
  • Kontzejuak, ermandadeak, administrazio-batzarrak eta lurraldeko eremu txikiagoko beste toki-erakunde batzuk, udalerriak, udalerrien mankomunitateak, Arabako Lurralde Historikoko kuadrillak eta EAEko beste toki-erakunde batzuk.
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra, foru-aldundiak eta bestelako entitate, erakunde publiko, fundazio eta sozietate guztiak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo foru-aldundiek % 50 baino gehiagoko zuzeneko zein zeharkako partaidetza badute haien kapital sozialean edo haietan leku gailen bat badaukate.
 • 2. Laguntza-azpiprograma: Industria-sektoreko eta hirugarren sektoreko ETEetan energia-efizientzia sustatzeko inbertsioak.
  • Industria-sektoreko eta hirugarren sektoreko ETEtzat jotzen diren enpresak.
 • 3. Laguntza-azpiprograma: Energia-eskaria kudeatzeko sistema integralen ezarketa-EEKSIak.
  • Pertsona juridiko pribatuak.
  • Kontzejuak, ermandadeak, administrazio-batzarrak eta lurraldeko eremu txikiagoko beste toki-erakunde batzuk, udalerriak, udalerrien mankomunitateak, Arabako Lurralde Historikoko kuadrillak eta EAEko beste toki-erakunde batzuk.
 • 4. Laguntza-azpiprograma: Enpresetan bizikleta sustatzea.
  • Merkatuan ondasunak edo zerbitzuak eskaintzeko jarduera ekonomikoa egiten duten pertsona fisikoak (autonomoak).
  • Izaera pribatuko pertsona juridikoak.
  • Egoitza sozial eta fiskala EAEn ez duten eta aurreko paragrafoan aipatutako baldintzak betetzen ez dituzten pertsona juridikoak.
 • 5. Laguntza-azpiprograma: Energia berriztagarrien bideragarritasunari buruzko azterlanak etxebizitzen jabeen komunitateetan.
  • Jabekideen komunitateak.
 • 6. Laguntza-azpiprograma: Energia-eraginkortasuna merkataritzaren eta bitartekarien sektorean.
  • Pertsona juridiko pribatuak.
 
Jarduketa subentzionagarriak
 • 1. Laguntza-azpiprograma: Industrian eta eraikinetan hidrogenoa kontsumitzeko inbetsioak.
  • Hidrogenoa industria-sektorean erregai edo lehengai gisa erabiltzen hasteko, erabilera frogatzeko eta balidatzeko jarduketak;
  • Hidrogeno berriztagarria edo deskarbonizatua ekoizteko instalazioak, gehienez 0,5 MW-ko elektrolisi-potentzia edo antzeko ekoizpen-gaitasuna dutenak.
  • Garraioaren eta mugikortasunaren sektorearekin lotutako aplikazioak azpiprograma honetatik kanpo geratzen dira berariaz.
 • 2. Laguntza-azpiprograma: Industria-sektoreko eta hirugarren sektoreko ETEetan energia-efizientzia sustatzeko inbertsioak.
  • Prozesuak eta elementu lagungarriak berritzea eta hobetzea, energia-efizientzia altuko teknologiak erabiliz energia-kontsumoa nabarmen murriztu dela egiaztatzeko moduan.
  • Dauden eraikinetan energia-instalazioak berritzea eta hobetzea energia-efizientzia altuko teknologiak, energia-kontsumoa nabarmen murriztu dela eta ondorioz ingurumena hobetu dela egiaztatzea lortzen dutenak, erabiltzen dituztenak baliatuz.
  • Ez dute dirulaguntzarik jasoko aire-girotzeko ekipamenduak (beroa edo hotza) eta EUBkoak berritzeko edo hobetzeko jarduketek.
 • 3. Laguntza-azpiprograma: Energia-eskaria kudeatzeko sistema integralen ezarketa-EEKSIak.
  • Energia kontsumitzen duten sistemak, sorkuntza berriztagarrikoak eta energia biltegiratzekoak erregulatzeko eta kontrolatzeko ekipamenduak.
  • Biltegiratzeko ekipamenduak, alegia, biltegiratze arruntaren bidezkoak (litio ioizko bateriak), biltegiratze hidraulikoaren bidezkoak edo beste biltegiratze-sistema berritzaile batzuk.
  • Softwarea garatzea edo erostea datuen bilketa, komunikazioa eta analisia errazteko eta, horrela, proiektuan garatutako energia-kudeaketako jarduketak modu eraginkorrean ezartzea ahalbidetzeko.
Aipatutako zerrendatik, kontzeptu hautagarri guztiak edo batzuk eskatu ahalko dira, behin justifikatzen denean, deialdi honen xede diren jarduketek, gauzatu ondoren, EEKSI bat ezartzea ahalbidetzen dutela. Horretarako, nahikoa izango da memoria teknikoan esplizitatzea.
 • 4. Laguntza-azpiprograma: Enpresetan bizikleta sustatzea.
  • 4.1. Ildoa: Lan-eremuan bizikletaren erabilera sustatzea.
Lan-eremuan garraiobide gisa bizikletaren erabilera sustatzea, laneko joan-etorrietarako, in itinere bidaietarako edo bietarako.
 • 4.2. Ildoa: Kargako triziklo berriak, pedalei eragiteko laguntza dutenak (hots, elektrikoak zein ez-elektrikoak).
 • 4.3. Ildoa: Bizikleta-maileguko sistema publikoak (udal bicisharing).
Garraiobide gisa bizikletaren erabilera sustatzea.
 • 4.4. Ildoa: Bizikleta-aparkaleku segurua.
Bizikletak segurtasunez aparkatzeko sistemak, erabiltzaile partikularrek edo bizikletak maileguz uzteko sistema publiko baten zati gisa erabiltzekoak.
 • 5. Laguntza-azpiprograma: Energia berriztagarrien bideragarritasunari buruzko azterlanak etxebizitzen jabeen komunitateetan.
  • Etxebizitza-sektorean energia berriztagarriak ezartzeko bideragarritasun-azterketak egitea, gas naturaleko eta/edo C gasolioko beroa sortzeko gela komunitarioak berritzeko.
 • 6. Laguntza-azpiprograma: Energia-eraginkortasuna merkataritzaren eta bitartekarien sektorean.
  • Energia-ekipamenduaren ordez (hotz-instalazioak, ohiko argiak, etab.), eraginkortasun energetiko handiko teknologiak erabiltzen dituzten eta energia kontsumoa nabarmen murrizten dutela eta, ondorioz, ingurumena hobetzen dutela egiaztatzen duten beste batzuk jartzea.
 

Beste laguntza batzuekiko bateragarritasun araubidea

Onuradunek 1., 4. eta 5. azpiprogrametako jarduketetarako jasotzen dituzten laguntzak bateraezinak izango dira xede bererako eman daitezkeen beste dirulaguntza edo laguntza batzuekin, edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatutatik etorri, nazionalak, Europar Batasunekoak nahiz nazioarteko erakundeetakoak izan.

651/2014 (EB) Erregelamenduan xedatutakoaren ondorioetarako enpresatzat jotzen diren onuradunek 2., 3. eta 6. azpiprogrametako jarduketetarako jasotzen dituzten laguntzak bateragarriak izango dira xede bererako eman daitezkeen beste dirulaguntza edo laguntza batzuekin, baldin eta osorik hartuta osatzen duten laguntza-ehunekoa 651/2014 (EB) Erregelamenduak ezarritako mugen berdina edo txikiagoa bada.

Kontzejuek, ermandadeek, administrazio-batzarrek eta lurraldeko eremu txikiagoko beste toki-erakunde batzuek, udalerriek, udalerrien mankomunitateek, Arabako Lurralde Historikoko kuadrillek eta EAEko beste toki-erakunde batzuek toki-araubideari buruzko oinarrizko legerian eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legean ezarritakoaren arabera 3. azpiprogrametako jarduketetarako jasotzen dituzten laguntzak bateragarriak izango dira xede bererako eman daitezkeen beste dirulaguntza edo laguntza batzuekin, osorik hartuta osatzen duten laguntza-ehunekoa % 80 edo gutxiago bada.

Beste erakunde batzuetatik datozen laguntzak EEEk dirulaguntza emateko ebazpena eman ondoren gauzatzen badira, onuradunak horren berri eman beharko dio EEEri, eta, laguntza guztiak aztertu ondoren, laguntzaren zenbatekoa murriztu behar bada, laguntza zati batean edo osorik ezeztatzeko ebazpenaren bidez jakinaraziko da, dirulaguntza ordaindu aurretik.
 

Indarraldia

Laguntza-programa honetarako laguntza-eskabideak aurkezteko epea programa hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (aurrerantzean, “EHAA”) argitaratu eta hurrengo eguneko 08:00etan hasiko da, eta azpi-programa bakoitzerako aurrekontua agortzen den unean amaituko da.

Nolanahi ere, aurrekontuetan dirurik dagoen kontuan hartu gabe, laguntza eskaerak aurkezteko epea 2024ko urriaren 31n bukatuko da.

Diru-laguntza jaso dezaketen jarduketak 2024ko abenduaren 31 baino lehen burutu eta fakturatu beharko dira.
Laguntzaren onuradunek laguntzaren xede den jarduketa egin, fakturatu eta ordaindu izanaren justifikazioa EEEren aurrean egin beharko da, eta ez beranduenez 2025eko urtarrilaren 15ean, modu elektronikoan, 6. oinarrian adierazitako aplikazio informatikoaren bidez. 
 

Guztizko aurrekontua

1.500.000 €
 

Kontsulta-telefonoa

Erabiltzailearentzako Arreta Zentroak 946.620.600 telefonoan erantzungo die.
 

  EBAZPENA, 2024ko maiatzaren 14koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, energia-efizientzian, energia berriztagarrietan, garraio eta mugikortasun efizientean inbertsioak egiteko laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi, deitu eta argitaratzen dituena.

 

  Ebazpena, 2024ko maiatzaren 21ekoa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, 2024ko apirilaren 22ko Ebazpena aldatzen duena.

Eskaeren tramitazioa

Kaixo, hitz egingo dugu?

Hauxe da Energiaren Euskal Erakundearen arreta-zerbitzua.